Ông Lê Đức Thịnh – Cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn, Phó Trưởng ban thường trực Hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam năm 2020 ban hành Quyết định số 337/QĐ-KTHT-NNNT ngày 24/9/2020 thành lập Tổ Tư vấn Hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam năm 2020

  BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

CỤC KINH TẾ HỢP TÁC

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
Số:  337 /QĐ-KTHT-NNNT Hà Nội, ngày  24 tháng  9  năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Tổ Tư vấn

Hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam năm 2020

CỤC TRƯỞNG CỤC KINH TẾ HỢP TÁC VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Quyết định số 1119/QĐ-BNN-TCCB ngày 31/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn; Quyết định số 4471/QĐ-BNN-TCCB ngày 02/11/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi Khoản 2 Điều 3 Quyết định số 1119/QĐ-BNN-TCCB ngày 31/3/2017;

Căn cứ Quyết định số 3531/QĐ-BNN-TCCB ngày 08/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tổ chức Hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam năm 2020;

Căn cứ Kế hoạch số 6219/KH-BNN-KTHT ngày 10/9/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tổ chức Hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 3625/QĐ-BNN-TCCB ngày 16/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thành lập Ban Tổ chức Hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam năm 2020;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Cục, Trưởng phòng Ngành nghề nông thôn.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Tổ Tư vấn Hội thi sản phẩm hàng thủ công mỹ nghệ Việt Nam năm 2020, gồm các Ông, Bà có tên sau:

  1. Tổ trưởng:

Bà Nguyễn Thị Hoàng Yến, Phó Cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác và PTNT.

  1. Tổ phó:

Ông Lê Bá Ngọc, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hiệp hội Xuất khẩu hàng thủ công Mỹ nghệ Việt Nam.

  1. Các thành viên:

– Bà Nguyễn Bảo Thoa, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển ngành nghề nông thôn Việt Nam;

– Bà Hoàng Thúy Hà – Hiệp hội Xuất khẩu hàng thủ công Mỹ nghệ Việt Nam;

– Bà Vũ Thảo, Nhà thiết kế hành trình Kilomet 109;

– Ông Nguyễn Đình Bảng, Trưởng khoa Mỹ nghệ, Trường Trung cấp nghề Hà Nội;

– Ông Đoàn Trần Nhân, Trưởng phòng Hội chợ triển lãm, Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp;

– Bà Bùi Thị Yến, Phó Phòng phụ trách Phòng Truyền thông và Sự kiện, Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp;

– Bà Trần Thị Loan, Trưởng Phòng Ngành nghề nông thôn, Cục Kinh tế hợp tác và PTNT, thư ký.

Điều 2. Tổ Tư vấn có nhiệm vụ tư vấn, hỗ trợ các đối tượng dự thi nắm rõ các tiêu chí đánh giá sản phẩm dự thi; thông tin liên quan đến xu hướng thị trường của sản phẩm thủ công mỹ nghệ. Hỗ trợ Hội đồng Giám khảo sắp xếp, sàng lọc các sản phẩm dự thi, gắn mã số cho sản phẩm dự thi, đảm bảo tính khách quan, bảo mật về tên tác giả, nhóm tác giả trong quá trình chấm thi trước khi chuyển cho Hội đồng Giám khảo chấm điểm. Phát hiện các vi phạm Quy chế Hội thi để báo cáo Ban Tổ chức xem xét, giải quyết. Tổ trưởng phân công nhiệm vụ của các thành viên để thực hiện nhiệm vụ được giao. Tổ Tư vấn tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Cục, Trưởng phòng Ngành nghề nông thôn, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

– Như Điều 3;

– Thứ trưởng Trần Thanh Nam (để b/c);

– Lãnh đạo Cục;

– Lưu: VT, NNNT.

CỤC TRƯỞNG

 

 (đã kí)

 

Lê Đức Thịnh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *