Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường ban hành Quyết định số 3625/QĐ-BNN-TCCB ngày 16/9/2020 về việc Thành lập Ban Tổ chức Hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam năm 2020.

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

Số:  3625 /QĐ-BNN-TCCB Hà Nội, ngày  16  tháng 9 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Ban Tổ chức

Hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam năm 2020

  BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 3531/QĐ-BNN-TCCB ngày 08/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tổ chức Hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam năm 2020;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Tổ chức Hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam năm 2020 (Ban Tổ chức), gồm các Ông, Bà có tên sau:

  1. Trưởng Ban:

Ông Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT.

  1. Các Phó Trưởng Ban:

– Ông Lê Đức Thịnh, Cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác và PTNT – Phó Trưởng Ban thường trực;

– Ông Ngô Hồng Giang, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

  1. Các thành viên:

– Ông Lê Văn Thành, Chánh Văn phòng Bộ Nông nghiệp và PTNT;

– Ông Dương Quốc Trịnh, Phó Cục trưởng Cục Công thương địa phương, Bộ Công thương;

– Ông Nguyễn Sông Thao, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ;

– Ông Phạm Văn Duy, Phó Cục trưởng Cục Chế biến và Phát triển thị trường Nông sản;

– Ông Trần Văn Môn, Phó Chánh Văn phòng Điều phối Nông thôn mới TW;

– Ông Đào Văn Hồ, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp;

– Ông Lê Trọng Đảm, Phó Tổng Biên tập Báo Nông nghiệp Việt Nam;

– Ông Lưu Duy Dần, Chủ tịch Hiệp hội Làng nghề Việt Nam;

– Ông Lê Bá Ngọc, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hiệp hội Xuất khẩu Hàng thủ công Mỹ nghệ Việt Nam;

– Bà Đặng Mai Anh, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Mỹ thuật công nghiệp Hà Nội.

Điều 2. Ban Tổ chức có nhiệm vụ giúp Bộ trưởng tổ chức Hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam năm 2020. Ban Tổ chức tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Trưởng Ban Tổ chức phân công nhiệm vụ của các thành viên và thành lập Hội đồng Giám khảo để thực hiện nhiệm vụ được giao.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

– Như Điều 3;

– Lưu: VT, TCCB, KTHT.

 

 

BỘ TRƯỞNG

 

 (đã kí)

 

 Nguyễn Xuân Cường

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *