Ngày 22/9/2020, Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định số 3785/QĐ-BNN-KTHT thành lập Hội đồng giám khảo Hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam năm 2020.

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc     

Số:  3785/QĐ-BNN-KTHT Hà Nội, ngày 22  tháng 9 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Hội đồng Giám khảo

Hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam năm 2020

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 3531/QĐ-BNN-TCCB ngày 08/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tổ chức Hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam năm 2020;

Căn cứ Kế hoạch số 6219/KH-BNN-KTHT ngày 10/9/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tổ chức Hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 3625/QĐ-BNN-KTHT ngày 16/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thành lập Ban Tổ chức Hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam năm 2020;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng Giám khảo Hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam năm 2020, gồm các Ông, Bà có tên sau:

  1. Chủ tịch:

– Ông Lê Đức Thịnh, Cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn.

  1. Các Phó Chủ tịch:

– Ông Lê Bá Ngọc, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hiệp hội Xuất khẩu Hàng thủ công Mỹ nghệ Việt Nam;

– Bà Đặng Mai Anh, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Mỹ thuật công nghiệp Hà Nội.

  1. Các ủy viên:

– Ông Nguyễn Hải Ninh, Cục Di sản văn hóa, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch;

– Ông Nguyễn Sông Thao, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ;

– Ông An Văn Khanh, Phó Cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn;

– Ông Tôn Gia Hóa, Phó Chủ tịch Hiệp hội Làng nghề Việt Nam;

– Ông Lê Huy Văn, Nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp;

– Ông Vũ Hy Thiều, Họa sỹ, Chuyên gia Thủ công Mỹ nghệ;

– Ông Lê Thiết Cương, Họa sĩ Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội;

– Ông Nguyễn Quốc Thống, Tổng Giám đốc Công ty Cao Trần, nhà sáng lập Trung tâm C space;

– Ông Đoàn Kỳ Thanh, Kiến trúc sư, Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và kiến trúc Avant;

– Ông Hoàng Văn Dự, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp, thư ký.

Điều 2. Hội đồng Giám khảo Hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam năm 2020 có nhiệm vụ chấm điểm sản phẩm dự thi theo tiêu chí quy định, đảm bảo tính khách quan và chính xác; bình xét và phân định ra các thứ hạng giải thưởng trình Ban Tổ chức Hội thi xem xét, quyết định trao giải. Báo cáo tổng kết, nhận định, đánh giá chất lượng chuyên môn và chịu trách nhiệm về kết quả chấm điểm của Hội thi; đề xuất những giải pháp để nâng cao chất lượng Hội thi trong các năm tiếp theo. Chủ tịch Hội đồng phân công nhiệm vụ của các thành viên để thực hiện nhiệm vụ được giao. Hội đồng Giám khảo tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

– Như Điều 3;

– Bộ trưởng (để b/c);

– Lưu: VT, KTHT.

 

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

(đã kí)

 

 Trần Thanh Nam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *